SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Vsak je podjeten…

Predstavitev nam bo ponudila ključna orodja in okvirje za vse, ki bi radi izgradili in omogočili ‘zagonsko’ (‘start up’) kulturo v šoli, inštitutu ali organizaciji. Prikazani bodo temeljni principi t.im. vitkega razvoja, ki so temelj uspeha majhnih inovativnih skupina od Silicijeve doline pa vse do lokalnih skupnosti v Afriki. Če majhne, samoorganizirajoče se skupine delujejo avtonomno in pri tem delijo principe ter kriterije uspeha, t.j. če merijo, kako sodelujejo in kakšni so njihovi dosežki, so lahko resnično uspešne in opolnomočijo ljudi, ne glede na cilj, ki ga poizkušajo doseči.

 

Dominic GravesonDominic Graveson je neodvisni svetovalec na področju digitalne preobrazbe in e-učenja. Izzivalen in pozitivno ‘moteč’, z izkušnjami na različnih področjih poslovanja in delovanja, vključno z javnim sektorjem, izobraževanjem, mediji, finančnim sektorjem, radiem in televizijo, založništvom, tehnologijo in terciarnim sektorjem. Izkušen je tako na področju teorije upravljanja ter dnevnih digitalnih sprememb v podjetjih, razvoju in masovnem zagotavljanju storitev in vsebin.

Njegova zadnja pomembna funkcija je bila vodja razvoja na področju učenja, medijev in sodelovanja na univerzi The Open University v Veliki Britaniji, kjer je vodil veliko skupino razvojnikov, ki so razvijali in vzdrževali platforme za učenje.

Ali četrtošolci razumejo, kar berejo na internetu? Izkušnja ePIRLS

ePIRLS je nova razsežnost Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS. Klasičnemu preverjanju razumevanja samostojno prebranih literarnih in informativnih besedil, natisnjenih na papirju, je prvič dodano preverjanje, kjer četrtošolci in četrtošolke v simuliranem internetnem okolju berejo informativna besedila in odgovarjajo na vprašanja. V mesecu aprilu 2014 smo zaključili zbiranje podatkov 15 državah. Predstavljeni bodo čisto sveži rezultati preverjanja v Sloveniji, kjer je v predraziskavi ePIRLS sodelovalo preko 1100 otrok. Raziskavo v Sloveniji vodi Pedagoški inštitut, po mednarodno določenem protokolu pa jo izvajajo šole same. Pri izvedbi so bile kljub razvnovrstnim oviram zelo uspešne.

 

marjetaMarjeta Doupona je raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana novinarka in magistra sociologije kulture (področje uporabne lingvistike). Raziskovalno se ukvarja predvsem s pismenostjo in uporabo IKT pri opismenjevanju. Je nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS, v okviru katere je bila tudi članica mednarodne ekspertne skupine pri IEA za metodologijo preverjanja pismenosti na računalnikih. Kot članica ekspertne skupine je sodelovala pri projektu ZRSS Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Bila je članica Nacionalne komisije za pismenost ves čas njenega obstoja.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Marjeta Doupona 2Ilustracija_Marjeta Doupona 1

Ilustrator: Igor Ribič

 

Razvijanje učnih predmetov z učenci: anketiranje in eksperimentalni projekti

Ponavadi poučujemo tisto, kar zelo dobro poznamo, pri čemer verjetno enako dobro poznamo tudi rezultate projektov učencev in v kakšno smer bodo šle njihove razprave. Drugi način bi bil izvajanje pouka v razredih, kjer ne vemo, kaj se bo zgodilo – učenci raziskujejo in analizirajo svet z metodo empiričnega raziskovanja in ustvarjajo popolnoma novo znanje. Učenci za svoje raziskovanje dobijo idejo iz trenutnih aktualnih tem v razredu in pripravijo raziskovalni instrumentarij – kot so npr. ankete, fokusne skupine ali celo eksperimenti. Naslednji koraki so zbiranje in analiza podatkov ter prikaz rezultatov. Ta način poučevanja ima veliko prednosti: Učenci morajo raziskati različne vidike problema zelo natančno, zbiranje in analiza podatkov pa sta zanimiva tudi če niso sicer ravno navdušeni nad temo, in učenci so običajno zelo ponosni na rezultate.  S pridobivanjem prvih izkušenj pri načrtovanju empiričnih projektov, zbiranju podatkov, kakor tudi analiziranju in dokumentiranju, učenci pridobivajo pomembne metodološke spretnosti. Glavni namen prispevka je predstaviti ta način poučevanja ter ponuditi praktične nasvete za njegovo izvedbo v različnih učnih okoljih. Ta metoda združuje dva vidika učenja od učencev in uporabo podatkov v procesu učenja.

 

mc_nimmerfrohMaria-Christina Nimmerfroh je diplomirala s področja psihologije organizacij na Goethejevi univerzi v Frankfurtu ter opravila specializacijo iz klinične psihologije /psihoterapije.
Predava in izvaja izobraževanja na različnih univerzah in drugih institucijah.
Na Goethejevi univerzi v Frankfurtu deluje na inštitutu za psihologijo,  oddelek za metodiko psihologije, evalvacijo in raziskovalno metodiko. Ukvarja se z računalniško podprtim delom ter e-učenjem v empirični psihologiji.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 1Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Podrimo stene in zgradimo mostove!

Izziv za veliko učiteljev je prepoznati, da se izobraževanje ne dogaja znotraj štirih sten njihovih učilnic. Karkoli se dogaja v enem razredu bi moralo biti del širšega razvoja šole in končno tudi izobraževalnega ekosistema. V predstavitvi bo Diana podala nekaj svojih izkušenj iz projektov Living Schools Lab  in Creative Classrooms Lab, v katerih je bila odgovorna za spremljavo in dokumentiranje inovativnih praks pri uporabi tehnologije v šolah širom Evrope. Diana bo predstavila kako šole lahko dokaze iz enega razreda uporabijo za obogatitev prakse na celotni šoli.

 

Diana Bannister je direktor razvoja učnih tehnologij na pedagoški fakulteti univerze v Wolverhamptonu, Velika Britanija. Svojo kariero je začela kot razredna učiteljica in namestnica ravnatelja, a se l. 2001 preselila na univerzo, da bi vodila projekte s področja tehnologije in izboljšave šol. L. 2009 je začela sodelovati s šolami po Evropi, kjer je pomagala učiteljem učinkovito uporabljati tehnologijo v podporo učenju in poučevanju. Redno izvaja izobraževanja s področja strokovnega usposabljanja za vodstvene delavce šol in učitelje, pri čemer raziskuje strategije za razvoj šole. Obiskala  in delala je s šolami v več kot 30 državah, kjer je opazovala in dokumentirala prakso, da bi lažje razumela kako frontalno uvajati spremembe v šolah.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Diana Bannister 1Ilustracija_Diana Bannister 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Sodelovalno in samoregulativno učenje s pomočjo e-listovnika pri pouku športne vzgoje

Neja Markelj, SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

V prispevku predstavljam izkušnjo formativnega učenja z vključevanjem e-listovnika (v sklopu projekta EUfolio) in sodelovalnega učenja pri pouku športne vzgoje v srednji šoli. Poleg običajnih vsebinskih ciljev tematskega sklopa skok v daljino, sem zasledovala naslednje procesne cilje: razvijati spretnosti sodelovalnega in samoregulativnega učenja. Dijakinjam 3. letnika sem napovedala temo naslednjega srečanja. Za domačo nalogo so izpolnile rubriko predznanje v zavihku Moje učenje v e-listovniku. Aktivirale so svoje predznanje o tehnikah skoka v daljino, značilnostih faz skoka in dejavnikih na dolžino skoka, zapisale so tudi, kaj že vedo o sodelovalnem učenju. Na prvi uri smo se pogovorile o njihovih zapisih ter obnovile znanje o teh temah. Dekleta so se razdelile v delovne pare. Z i-Padom so druga drugi posnele skoke. V e-listovniku so analizirale tehniko skoka (dobre stvari in pomanjkljivosti), oblikovale cilje in strategije do ciljev ter sošolki podale povratne informacije o njenih zapisih. Na naslednjih urah smo vadile tehniko skoka v daljino, v paru so si sproti podajale povratne informacije. Ocena skoka v daljino z naravno tehniko je bila sestavljena iz učiteljeve ocene skoka, ocene dveh sošolk in uspešnosti ocenjevanja skoka sošolke. Naloga učitelja v vseh fazah je, da pozorno spremlja aktivnosti, vzpodbuja sodelovanje in pomaga, ko se stvari zataknejo.

Učimo se drug od drugega ob podpori e- listovnika in formativnega spremljanja

Tina Petkovšek,  SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

V predstavitvi se bom usmerila na prikaz dobre prakse pri pouku, ko smo temo »priprava na prvo zaposlitev« z dijaki razširili na mali projekt, ki je ob uporabi spletnega okolja listovnika in formativnega spremljanja zelo lepo zaživel. Poudarek je bil na tem, da smo vsi dobili priložnost, da se drug od drugega učimo. Želela sem, da ne bom le jaz podajala snovi, ampak da se bo posamezen dijak poglobil v tisti del priprave na prvo zaposlitev, česar sam še ne zna/obvlada in to temo na kratko predstavitvi posreduje ostalim. Tako so se učili drug od drugega. Izkazalo se je, da je tak način dela tudi priložnost, da se sama marsičesa naučim od dijakov. Kasneje pa smo k pouku povabili še učiteljico praktičnega pouka, tako sva s sodelavko imeli priložnost, da sva se tudi druga od druge česa novega naučili. Sama aktivnost dijakov je bila razdeljena na štiri etape. Najprej so si za ogrevanje vsak zase izmislili slogan za samopromocijo. V prvi fazi so tudi individualno izpolnili vprašalnik o pripravi na zaposlitev in tako analizirali svoja šibka področja. Izbrano temo so v napovedanem terminu na čim bolj ustvarjalen način predstavili sošolcem kot predstavitev v Prezi-ju ali Power Pointu, potem pa jo še objavili in delili v listovniku vsem sošolcem. Pomembno je bilo, da so navajali tudi literaturo – spletne vire za morebitno poglobljeno nadaljnje učenje sošolcev. Tretja faza je bila objava nasveta glede iskanja zaposlitve, ki ga je vsak dijak pridobil zunaj šole pri starših, prijateljih, morda celo kadroviku… Zadnja etapa pa je bila ponovno samoocenjevanje skozi vprašalnik ter dokončanje zavihka »moje učenje«. Formativno spremljanje je meni omogočilo spremljanje napredka, dijakom pa je prineslo priložnost za razvijanje samoregulacije v procesu učenja. Moj namen je opogumiti ostale učitelje za raziskovanje v učenju drug od drugega, uporabo listovnika in AFL.

Tudi učenci lahko samostojno urejamo spletne učilnice

Daša Bejat Kranjc,  OŠ Dušana Flisa Hoče

V prispevku bo predstavljen poskus, da bi učenec s pomočjo IKT raziskoval lastni proces učenja in svoje znanje delil s sošolci. Avtorica prispevka ima v spletni učilnici za angleščino vlogo izvajalca, kar ji omogoča vstavljanje virov in pripravo dejavnosti za pridobivanje in utrjevanje znanja. Učenka ustvarja digitalne vsebine, ki se navezujejo na učno snov in motivirajo učence k učenju tujega jezika. Dejavnosti, ki jih avtorica pripravlja v spletni učilnici so: kreativno pisanje v forumu, vpisovanje besed v slovar, reševanje kvizov in anket, iskanje in objava zanimivih virov, obveščanje o aktualnih zadevah (datumi testov, snov za test). Učenec v vlogi izvajalca je motivator za učenje saj nekateri učenci izvajalki pošiljajo povezave do uporabnih gradiv na spletu.

ROBO-učenje

Miha Miklavc, OŠ Vransko Tabor

Živimo v dobi visoke tehnologije, ko roboti vedno bolj vstopajo v naša življenja. Poleg tega da olajšajo človekovo delo, postajajo tudi avtonomni sistemi, ki lahko človeka v določenih pogledih celo nadomestijo. Delovanje in upravljanje robotov smo želeli razumeti tudi na naši šoli, zato smo v preteklem šolskem letu v okviru projekta Popestrimo šolo pričeli z izvajanjem aktivnosti lego sistemi, ki jo obiskujejo tako učenci predmetne kot tudi razredne stopnje. Učenci pri omenjeni aktivnosti spoznavajo lego mehaniko in lego robotiko. Delovanje robotov odkrivajo s pomočjo programskega okolja MINDSTORMS NXT in EV3 Education ter z uporabo pametnih telefonov, na katere naložijo aplikacijo, krmilijo robote. Glavno vodilo aktivnosti je sodelovanje in medsebojno učenje. Učenci višjih razredov pomagajo mlajšim pri zahtevnejših opravilih, kot so konstruiranje, programiranje in upravljanje robotov. S tem postavljamo učence v vlogo učiteljev. Pri odločanju o tem, kaj bodo roboti počeli, učencev ne omejujemo, saj si s tem širijo kreativnost in domišljijo. Njihove ideje so sveže in zanimive, pri konstruiranju pa nenehno težijo k izboljšavam. Največji izziv jim predstavlja povezovanje različnih tehnologij. Aktivnost lego sistemi nudi novo obliko učenja naravoslovnih ved in pridobivanja tehničnega znanja. Matematično-fizikalno znanje predstavlja na zabaven in igriv način, hkrati pa opozarja, da le vzajemno izkustveno učenje vodi do boljših rezultatov.

Vpliv moderne tehnologije na poučevanje matematike

Marija Blažič,  OŠ Dobje

Tablice so močno spremenile način dela v razredu. Vsi smo postali učitelji in vsi učenci. Vloge se hitro menjajo med vsako uro. Komunikacija poteka tudi po uri. Pri matematiki nam je e-učbenik nadomestil papirnatega. Pri matematiki uporabljamo geogebro, ki omogoča boljše razumevanje geometrije. Učenci se seznanijo s pravili načrtovanja, pri tem pomagajo drug drugemu. Spletna učilnic omogoča tudi preverjanje znanja s kvizi. Wolfram in program prostorske predstavljivosti na torini, atlas okolja,…,ki omogočajo razvoj prostorske predstavljivosti in učenje ob igri. Učenci imajo ogromen nabor možnosti učenja, pomagajo drug drugemu, raziskujejo, odkritja posredujejo sošolcem, učitelju. Kritično ocenimo vrednost programa, njegove dobre in slabe strani. Hitro najdemo povezavo med vsakdanjim življenjem in učno snovjo. Učencem je tablica dodatna motivacija pri pouku. Pomeni večje znanje in uspeh. Spoznajo svoja močna področja, se zanjo samo ovrednotiti in sprejeti kritično mišljenje sošolcev. Učenci, hitro sprejemajo nova znanja. Učitelji se marsikaj lahko naučimo od njih. Pri brskanju po spletu hitro najdejo tudi zanimive in uporabne programe. Pomembno je sodelovanje s sodelavci, izmenjava izkušenj, učenje programov,… Tehnologija postaja naš način življenja in poti nazaj ni. Potrebno jo bo samo pravilno umestiti v naš način življenja. Vzgajamo učence, da se oborožijo z znanjem, da bodo uspešni v življenju.

Ko 1:30 postane 1:1

Goran Bezjak, Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija

Bistvo delavnice je prikazati prehod poučevanja fizike iz sistema 1:30 na sistem 1:1. V delavnici bom prikazal, kako lahko to dosežemo ob uporabi aplikacije NearPod na mobilnih naparvah (in ustrezni omrežni infrastrukturi). Pri poučevanju fizike pogosto pojasnjujemo s pomočjo risanja (grafi, skice, skiciranje eksperimentov …). To običajno počnemo tako, da npr. graf narišemo na tablo in tako uporabimo frontalno obliko po sistemu 1:30. V takem primeru vsi dijaki pogosto niso aktivni. Lahko pa razvijamo razlago ob grafu tako, da dijakom postopno posredujemo snov. Za to uporabimo v naprej pripravljeno predlogo (npr. nastavek za graf) v aplikaciji NearPod, kjer vsak dijak (delno vodeno) nariše svojo predvideno rešitev. S tem aktiviramo vse dijake, hkrati pa nam aplikacija omogoča, da (izbrane) rešitve posredujem v pogled vsem dijakom, kar mi omogoči nadaljno diskusijo o snovi. Pri tem spodbujam kritično mišljenje in medvrstniško vrednotenje, saj imajo dijaki možnost vrednotenja (ali komentiranja) vrstniških (pol)izdelkov (v našem primeru grafa), dijaki pa so hkrati tudi “soustvarjalci” podajanja snovi. Prednost je podajanje znanja na način, kjer so ob razlagi vsi dijaki aktivni v razvijaju in razlagi snovi. Moja vloga se torej decentralizira in se postavi na nivo moderatorja, ki usmerja potek snovi. Sošolci se tako imajo možnost učiti drug od drugega. To lahko dijakom poveča motivacijo za delo, saj vidijo, da če zmore sošolec, zmorejo tudi oni.