SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Kako motivirati tretješolce za besedno ustvarjanje in sodelovalno učenje? Odgovor: s programom Story jumper

Mateja Chvatal, OŠ Domžale

V letošnjem šolskem letu sem se odločila, da v podaljšanem bivanju seznanjam tretješolce z uporabo IKT z namenom dvigniti njihovo motivacijo za pisanje različnih vrst besedil, saj so se pogosto pred to nalogo, klasičen zapis v zvezek, upirali. Po drugi strani pa sem izhajala iz lastnih izkušenj pri delu z učenci prve triade, da se v tej starosti že lahko seznanjajo z uporabo IKT, da spoznajo računalnik tudi kot učni pripomoček in da se pri tem učijo drug od drugega. Program je izjemno zanimiv, barvit in nudi neomejene možnosti tako besednega kot likovnega ustvarjanja. Tako omogoča, da za vsako besedilo izberemo že narejene scene, sličice in like ali pa, da učenci narišejo scene sami, jih fotografirajo/skenirajo, naložijo na računalnik in jih nato uporabijo v programu. Pomemben je tako pri povezovanju različnih predmetnih področij (slovenščina, likovna vzgoja, angleščina) kot tesnem sodelovanju med učenci in učiteljem podaljšanega bivanja in razrednikom. Na tej točki gre seveda za nadaljevanje učenja, dejavnosti, ki jih učenci opravijo pri pouku, v njihov prosti čas. Pisanje in ustvarjanje je bilo za učence pravo veselje in sprostitev. Nastali so zanimivi stripi, opisi dni dejavnosti, tedenski urnik učenčevih aktivnosti, moja prva knjiga. Učenci so bili zelo uspešni in zato samozavestnejši.

Učimo se individualno, pa vendar skupaj

Danuška Škapin, Jelka Čop, Anica Justinek, CPI

Kako lahko v šoli vsem učencem ponudimo možnosti za razvoj njihovih potencialov? Aplikacija VID (vodnik po individualizaciji in diferenciaciji), ki smo jo na Centru RS za poklicno izobraževanje razvili v okviru VŽU projekta MAPPING, je rezultat medsebojnega učenja in deljenja dobrih praks partnerjev iz Danske, Finske, Walesa, Nizozemske in Slovenije. Namenjena je poklicnim in strokovnim šolam, ki želijo razvijati didaktične modele, s katerimi bodo upoštevale individualne posebnosti vsakega posameznika in mu tako omogočile optimalne pogoje za učenje. Osnova za aplikacijo so merila kakovosti individualiziranega učenja, ki smo jih prav tako razvili v projektu MAPPING. Za vsako od meril aplikacija ponuja osnovna metodološka izhodišča, vprašanja za samoevalvacijo, dodatne dokumente in AV gradivo s primeri dobre prakse ter predloge za nadaljnje branje. Posamezna šola merila izbere v skladu s svojimi potrebami in cilji. Pri vseh merilih smo bili še posebej pozorni na smiselno rabo IKT. Za usposabljanje učiteljev je nastal spletni tečaj (MOOC), zasnovan po finskem modelu Diana (Dialogical Authentic Learning on the Net), ki sistematično spodbuja dialog med udeleženci posameznih študijskih skupin na tečaju ter na podlagi avtentičnih situacij vodi k izboljšanju lastne prakse individualiziranega učenja.

Uvajanje angleščine kot prvega tujega jezika v 2. razredu in raba programa Tux Paint

Sanja Pavlinić Vidic, OŠ Belokranjskega odreda, Semič

V prispevku je predstavljen sistem uvajanja angleščine kot prvega tujega jezika v 2. razredu osnovne šole. Na podlagi znanih dejstev, da so učenci v tem obdobju radovedni, imajo željo po učenju in potrebo po sporazumevanju na različne načine, v učnem procesu uporabljam IKT s katerim lažje in učinkoviteje dosegam učne cilje. Program Tux paint omogoča učinkovito in uspešno izvajanje dejavnosti, poleg tega pa krepi finomotoriko, domišljijo, medsebojno sodelovanje in interakcijo učencev ter omogoča zabavno učenje angleščine. S pomočjo programa učenci ponavljajo besedišče in se učijo brez vidnega napora, sama pa ob tem beležim in vrednotim napredek posameznega učenca. Tako učencem pripravim slikovni narek, besedišče obravnavane vsebine ali preprosto zgodbo, ki jo rišejo po navodilih. Delo diferenciram, tako da učence glede na zmožnosti razdelim v pare ali manjše skupine, kjer samostojno pripravijo navodila za slikovni narek in jih narekujejo drugemu paru oz. skupini. Pozitiven vpliv uporabe programa Tux paint se kaže v motivaciji in aktivnosti pri sodelovalnem učenju, učenci se drug od drugega učijo tako angleščino kot tudi uporabo didaktičnega programa.

Raba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učenju in poučevanju matematike v 3. triletju OŠ

Lidija Jug, OŠ Sladki Vrh

Razvoj in sam napredek informacijsko-komunikacijske tehnologije ima v današnjem času velik vpliv ne samo na naše življenje, ampak tudi na naš način poučevanja predmeta. Učenec postaja vse bolj aktiven deležnik poučevanja in didaktično smiselna izbira in uporaba IKT je zagotovo ena izmed možnosti za še uspešnejši razvoj matematičnega znanja. Še več, učencu tako omogočimo, da sam odkriva nova znanja in spoznanja, da lahko sam narekuje ali izbira tempo učenja, bolje razvija miselne in učne strategije za reševanje problemov, vizualizacija in demonstracija rešitev pa mu omogočata boljše pomnjenje, navsezadnje pa mu IKT lahko služi zgolj kot samo motivacijsko sredstvo. Učitelj ima tukaj pomembno vlogo, saj mora uporabo IKT najprej kritično ovrednotiti in zelo preudarno in smiselno umestiti v poučevanje. Znanje uporabe IKT je pri učencih in učiteljih različno. Pilotni projekt uvajanje in uporaba e-vsebin in e-storitev v okviru projekta e-Šolska torba nam omogoča, da sodelujoči nadgradimo svoje znanje uporabe IKT in se učimo drug od drugega. V prispevku pokažem smiselno uporabo IKT pri poučevanju matematike kot primere dobre prakse. Tablični računalnik je z uporabo raznih programov in aplikacij, kot so Geogebra, Prezi, delo s preglednicami v Excelu, delo v spletni učilnici, delo v oblaku Drive, delo v e-listovniku in delo z e-gradivi, postal nepogrešljiv didaktični pripomoček matematike.

Uporaba IKT kot orodja za formativno spremljanje učenja in dosežkov

Jasmina Velikanje, Gimnazija Jurija Vege, Idrija

V prispevku je na treh primerih dobre prakse prikazana uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) z namenom formativnega spremljanja učenja (v nadaljevanju FS) v srednji šoli. FS v osnovi pomeni aktivna vloga učenca pri načrtovanju učnega procesa, zastavljanju učnih ciljev in spremljanju ter vrednotenju dosežkov. Eden temeljev FS je povratna informacija o učenju, ki učencu omogoča kritičen vpogled v svoje znanje, mu omogoča samoregulativno učenje in predstavlja izhodišča za napredovanje. Primeri prikazujejo vključevanje IKT v pouk drugega tujega jezika (nemščine) v gimnazijskem programu oziroma v pouk prvega tujega jezika (angleščina) v srednjem strokovnem izobraževanju. Dijaki večino dela opravijo v skupinah ali v paru v učilnici za multimedijo v šoli. Te oblike dela omogočajo sodelovalno učenje, medsebojno podpiranje, vrstniško poučevanje in odpirajo dialog o učenju med učiteljem in učencem in med učenci samimi. Dijaki pri delu izkazujejo digitalno kompetenco, ki so jo razvili samostojno ali pri pouku informatike ter uporabljajo različna brezplačna e-orodja. Poleg tega skupaj s sovrstniki ali učiteljem utrjujejo, preverjajo in nadgrajujejo znanje tujega jezika. Učitelj je hkrati v vlogi učenca, saj dijaki na področju IKT izkazujejo veliko znanja. Vsi prispevki oziroma izdelki so objavljeni v spletni učilnici Moodle in tako dostopni vsem dijakom. Na ta način imajo dijaki in učitelj možnost med seboj sodelovati na daljavo, izmenjati izkušnje in mnenja in se tako učiti eden od drugega.

Sodelovalno učenje na drugačen način

Jožica Tratar, Sandra Vereš, Slavica Balek Haddaoui, OŠ Šalovci

Medpredmetna ura je najboljši način, da lahko učenci povežejo določene učne vsebine, jih znajo uporabiti v novi konkretni situaciji in si na ta način delijo svoje znanje in izkušnje iz različnih predmetnih področij. Pri tem pa kot učno orodje uporabijo IKT tehnologijo za doseganje zastavljenih ciljev in sodelovalno učenje. Ideja povezave učnih vsebin s predmetnih področij domovinske in državljanske kulture in etike, zgodovine ter matematike je v tem, da z uporabo računalniških orodij in preglednic, programov za izdelavo predstavitev ter e – orodij: Google Drive in učnega okolja Mahara učenci povežejo svoje znanje in se učijo drug od drugega. Učenci pokažejo svoje predznanje na izbrano temo Vrednote, tako da pripravijo predstavitev s pomočjo računalniških programov (Windows Movie Maker in Microsoft PowerPoint) in jo predstavijo ostalim. Te jim služijo kot iztočnice za nadaljnje raziskovalno delo. Cilj raziskovalnega dela je ugotoviti, kako se spreminjajo vrednote skozi generacije in poiskati vzroke za spremembo le teh. Za samo raziskovalno delo morajo učenci izdelati anketni vprašalnik ter zbrane podatke obdelati z računalniškimi preglednicami. Pri tem uporabljajo računalniško orodje Google Drive, kjer skupno ustvarijo bazo podatkov, ki jim služi za nadaljnjo obdelavo. Pri tem pomagajo drug drugemu. V sklepnem delu učenci uporabijo izsledke raziskave, jih povežejo z zgodovinskimi dejstvi in predstavijo ugotovitve.

Vzajemno učenje nas nahrani

Maruša Jazbec Colja, OŠ Naklo

Prispevek opisuje uporabo tabličnega računalnika pri pouku nemškega jezika kot orodja, ki omogoča učencem, da v majhnih, heterogenih skupinah preko vzajemnega dela in neodvisno od učitelja pridejo do zastavljenega cilja. Učenci so z uporabo tabličnega računalnika usvajali novo učno snov na drugačen, interaktiven in aktiven način. Vloga učenca se pri takem načinu dela povsem spremeni. Pasivni učenec postane aktivni učenec, prevzame glavno vlogo pri usvajanju znanja, prevzame odgovornost za svoje znanje in za skupino, saj je prispevek vsakega posameznika ključnega pomena za končni izdelek cele skupine. Šibkejši učenci pri takem načinu dela dobijo vidno vlogo. Zato je pomembno, da so skupine oblikovane heterogeno. Učenci so si v skupinah razdelili vloge (natakar, gostje in snemalec). Nato so pripravili nabor aplikacij, ki jih bodo uporabljali pri delu in nadaljnjem učenju. Po tem, ko so izžrebali situacijo (v restavraciji, v kavarni ali na stojnici s hitro prehrano), so v skupini, s pomočjo aplikacij, predznanja, lastnih izkušenj in spletnega slovarja pripravili dialog, ki so ga tudi posneli s tablico. Naloga snemalca je bila tudi, da pripravil nekaj vprašanj za ostale učence v razredu. Pri pouku smo si vse videoposnetke ogledali, kritično prijateljevali, rešili naloge in opravili evalvacijo. Učenci so samostojno, s sodelovalnim učenjem in uporabo tabličnih računalnikov v celoti uresničili zastavljene cilje. Pri delu so uživali in se hkrati ogromno naučili, po njihovih besedah

Obrnjeno obrnjeno učenje

Špela Bagon, OŠ Louisa Adamiča, Grosuplje

Obrnjeno učenje je pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo predstavljalo kombinacijo učenja učne snovi prek WordPressa in aktivnega, sodelovalnega učenja v šoli. Pouk je potekal tako, da sem učencem v naprej posredovala učno snov prek WordPressa, ki ga ponuja Arnes Splet. WordPress smo z učenci najprej skupaj oblikovali in pozneje sproti urejali. Na začetku sem o oblikovanju WordPressa najprej jaz poučevala učence, nato so začeli učenci mene. Učenci so doma podano učno snov v WordPressu predelali in pripravili gradivo za delo v šoli. V šoli je tako ostal čas za izmenjavo idej in diskusijo, s čimer sem zbrala povratne informacije (težave, pobude), na podlagi česar smo skupaj načrtovali učne teme, dejavnosti, metode učenja in opredelili pričakovane dosežke ter načine ugotavljanja dosežkov. Sodobno IKT podprto pedagoško metodo obrnjenega učenja sem torej nadgradila tako, da ni bila v ospredju učiteljeva povratna informacija pri pouku, kot je to po navadi pri obrnjenem učenju, temveč predvsem učenčeva. Njihovo povratno informacijo sem uporabila za oblikovanje aktivnega učenja, kot ga želijo učenci, in tako omogočila razvijanje znanja na višjih taksonomskih nivojih ter sprotno in stalno osmišljanje znanja. IKT podprto obrnjeno učenju sem torej še nekoliko obrnila in nadgradila, s čimer sem omogočila medsebojno vzajemno ter aktivno učenje.

Kemija, matematika, slovenščina in informatika z roko v roki

Andreja Rajh, Srednja ekonomska šola Maribor

Že od začetka posodobitve gimnazijskega programa aktivno sodelujem pri timskem pouku in medpredmetnih povezavah. Ugotavljam, da dijaki ne znajo povezati znanj, ki jih pridobijo pri različnih predmetih v celoto. Na prvi pogled se nam zdi, da nas dijaki prekašajo tudi v uporabi IKT, vendar ugotavljam, da temu ni vedno tako. Zato sem se odločila, da pri specifičnih vsebinah (kot so: množina snovi, raztopine in pH) povabim k uri kolega matematika. Timski pouk ne izvajam le pri usvajanju teoretičnih vsebin, temveč tudi pri obveznih laboratorijskih vajah, ki so osnova za dobro razumevanje teoretičnih vsebin. Takšne vaje so: • Priprava raztopin, kjer se povežem z matematikom, ki dijakom pomaga pri uporabi enačbe z enojnim ulomkom. • Merjenje ter izračun pH, kjer se prav tako povežem z matematikom, da dijaki spoznajo praktični primer uporabe logaritma. • Energijske spremembe pri kemijskih reakcijah, kjer se za opis postopka povežem s kolegom slavistom. • Hitrost kemijske reakcije, kjer se povežem s kolegom informatikom za risanje grafov in tabel. Ugotavljam, da dijaki po tako izvedenih urah pouka in izvedenih vajah bolje povežejo učne vsebine, predvsem pa imajo dijaki, ki se odločijo za maturo iz kemije, bistveno manj težav pri zapisu poročil laboratorijskih vaj. Hkrati pa tudi sama ugotavljam, da pridobivam dodatna znanja na področju uporabe IKT.

Učenci za učence

Aleksandra Vadnjal, Mojca Stergar, OŠ Dekani

Na šoli velikokrat opazimo, da so mlajši učenci zelo veseli, ko pridobijo pozornost starejših učencev. Všeč jim je, da se nekdo ukvarja z njimi in zato je medvrstniško učenje odlična priložnost, pri kateri pridobijo vsi, tako tisti učenci, ki poučujejo, kot tudi tisti, ki se učijo. Že rimski filozof Seneka je zagovarjal trditev: »Ko poučuješ, se učiš dvojno.« (Deutch, 2008). Vsak učenec, ki poučuje, se mora najprej naučiti svoj del naloge in nato to znanje na ustrezen način predati in preveriti, ali so ostali učenci to znanje usvojili. Primer medvrstniškega učenja med učenci smo izvedli tudi na naši šoli in skozi dejavnost ugotavljali, na kakšen način se učenci učijo drug od drugega, koliko so motivirani za učenje drug drugega in kaj se lahko iz te dejavnosti naučimo tudi učitelji kot načrtovalci in opazovalci dejavnosti. Z učenci smo najprej posneli video navodila za izdelavo origami škatlice, nato pa dejavnost izvedli pri učencih 4. razreda ob pomoči starejših učencev prostovoljcev. Učenci so v dejavnosti, kjer so imeli aktivno vlogo učitelja in učencev, razvijali višji nivo mišljenja, saj so morali način podajanja informacij prilagoditi izkušnjam in predznanju ostalih učencev. Krepili so tudi različne socialne veščine, dobro sodelovanje, medsebojno pomoč ter vrednote in stališča, ki se jih učenci učijo drug od drugega.