SIRikt 2015

27. – 29. 5. 2015

SIRikt 2015 - 27. – 29. 5. 2015

Zbiranje podatkov v izobraževanju: Dobro, umazano ali morda celo zlobno?

Predavanje nas bo popeljalo v t. im. learning analytics in ga postavilo v kontekst velikih količin podatkov (big data) ter vedno večje vloge tehnologije pri učenju, ter nato poudarilo vlogo analize pri podpori učenju. Predavatelj bo podal nekaj primerov ter izpostavil, kje in kako nam je analiza učenja lahko najbolje v pomoč. Svoje predavanje bo zaključil z nekaj predlogi – nekaterimi praktičnimi in drugimi konceptualnimi – kako lahko raziskovalci in praktiki napredujejo pri svojem delu.

 

Bart-RientiesDr. Bart Carlo Rienties je univerzitetni predavatelj s področja zbiranja in analize podatkov o učenju (learning analytics) na Inštitutu za izobraževalno tehnologijo na univerzi Open University, Velika Britanija. Je programski direktor področja learning analytics znotraj inštituta in vodja skupine za evalvacijo projekta Student Experience Project, ki se osredotoča na z dokazi podprto raziskovanje 15 modulov za obogatitev izkušenj študentov. Kot pedagoški psiholog vodi multidisciplinarno raziskavo na temo z delom podprtih in sodelovalnih učnih okolij, in se osredotoča na vlogo socialne interakcije v učenju, o čemer tudi redno piše in objavlja v vodilnih akademskih revijah in monografijah. Njegovo primarno zanimanje na področju raziskovanja se osredotoča na t.im. learning analytics, računalniško podprto sodelovalno učenje ter vlogo motivacije pri učenju. Poleg tega se zanima za širše mednarodne vidike visokega šolstva. Uspešno je vodil vrsto institucionalnih/nacionalnih/evropskih projektov in prejel več nagrad za svoje inovativne izobraževalne projekte.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Bart Carlo Rienties 1Ilustracija_Bart Carlo Rienties 2

Ilustrator: Igor Ribič

Vsak je podjeten…

Predstavitev nam bo ponudila ključna orodja in okvirje za vse, ki bi radi izgradili in omogočili ‘zagonsko’ (‘start up’) kulturo v šoli, inštitutu ali organizaciji. Prikazani bodo temeljni principi t.im. vitkega razvoja, ki so temelj uspeha majhnih inovativnih skupina od Silicijeve doline pa vse do lokalnih skupnosti v Afriki. Če majhne, samoorganizirajoče se skupine delujejo avtonomno in pri tem delijo principe ter kriterije uspeha, t.j. če merijo, kako sodelujejo in kakšni so njihovi dosežki, so lahko resnično uspešne in opolnomočijo ljudi, ne glede na cilj, ki ga poizkušajo doseči.

 

Dominic GravesonDominic Graveson je neodvisni svetovalec na področju digitalne preobrazbe in e-učenja. Izzivalen in pozitivno ‘moteč’, z izkušnjami na različnih področjih poslovanja in delovanja, vključno z javnim sektorjem, izobraževanjem, mediji, finančnim sektorjem, radiem in televizijo, založništvom, tehnologijo in terciarnim sektorjem. Izkušen je tako na področju teorije upravljanja ter dnevnih digitalnih sprememb v podjetjih, razvoju in masovnem zagotavljanju storitev in vsebin.

Njegova zadnja pomembna funkcija je bila vodja razvoja na področju učenja, medijev in sodelovanja na univerzi The Open University v Veliki Britaniji, kjer je vodil veliko skupino razvojnikov, ki so razvijali in vzdrževali platforme za učenje.

Ali četrtošolci razumejo, kar berejo na internetu? Izkušnja ePIRLS

ePIRLS je nova razsežnost Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS. Klasičnemu preverjanju razumevanja samostojno prebranih literarnih in informativnih besedil, natisnjenih na papirju, je prvič dodano preverjanje, kjer četrtošolci in četrtošolke v simuliranem internetnem okolju berejo informativna besedila in odgovarjajo na vprašanja. V mesecu aprilu 2014 smo zaključili zbiranje podatkov 15 državah. Predstavljeni bodo čisto sveži rezultati preverjanja v Sloveniji, kjer je v predraziskavi ePIRLS sodelovalo preko 1100 otrok. Raziskavo v Sloveniji vodi Pedagoški inštitut, po mednarodno določenem protokolu pa jo izvajajo šole same. Pri izvedbi so bile kljub razvnovrstnim oviram zelo uspešne.

 

marjetaMarjeta Doupona je raziskovalka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana novinarka in magistra sociologije kulture (področje uporabne lingvistike). Raziskovalno se ukvarja predvsem s pismenostjo in uporabo IKT pri opismenjevanju. Je nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS, v okviru katere je bila tudi članica mednarodne ekspertne skupine pri IEA za metodologijo preverjanja pismenosti na računalnikih. Kot članica ekspertne skupine je sodelovala pri projektu ZRSS Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Bila je članica Nacionalne komisije za pismenost ves čas njenega obstoja.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Marjeta Doupona 2Ilustracija_Marjeta Doupona 1

Ilustrator: Igor Ribič

 

Odločanje, veščina za življenje

Odločanje običajno razumemo kot postopek izbire variante ali alternative izmed več možnih in to tako, da je izbrana alternativa tista, ki najbolj ustreza ciljem. Pri tem se srečujemo z bogastvom človekovih vrednot, zanimaj, vedenja, sposobnosti, čustev in strasti. Ni čudno, da pogosto odločamo tako, da ne vemo kako to počnemo. In vendar je človek tisti, ki vrednoti, ocenjuje in odloča. V tem prispevku izhajamo iz odločitvenega znanja, ki je skupni imenovalec za sprejemanje dobrih odločitev. Gre za znanje o odločitvenem problemu, ki praviloma obsega zanje o ciljih, variantah, kriterijih ocenjevanja in naših preferencah. Temu je potrebno dodati še znanje o metodah in tehnikah organizacije in izvedbe postopka odločanja. Še posebej pa nas zanima mesto in vloga sodobne IKT in njena dodana vrednost pri odločanju. Pregovor »Več glav več ve« nas nagovarja k odločanju v skupini. Skupinsko odločanje lahko razumemo kot učni proces. Učimo se drug od drugega, zbiramo in uporabljamo podatke, z namenom pridobivanja znanja za odločanje. Naravno je, da se pri tem pojavijo različni interesi, ki so pogosto tudi protislovni. Zato se bomo posebej posvetil metodam in tehnikam dogovarjanja pri usklajevanju različnih interesov. Poiskali bomo odgovore na vprašanje, kako sodelovati v odločitveni skupini in si z uporabo IKT pomagati do boljših odločitev.

 

Vladislav RajkovičDr. Vladislav Rajkovič je zaslužni profesor za področje informcijskih sistemov in predstojnik Laboratorija za odločitvene procese in ekspertne sisteme na Fakulteti za organizacijske vede, Univerze v Mariboru ter raziskovalni sodelavec Odseka za inteligentne sisteme na Institutu “Jožef Stefan”. Njegovo področje so računalniški informacijski sistemi s posebnim poudarkom na uporabi metod umetne inteligence v porcesih odločanja ter vzgoje in izobraževanja. Že vrsto let sodeluje pri informatizaciji slovenskih šol.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Vladislav Rajkovic 1Ilustracija_Vladislav Rajkovic 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Razvijanje učnih predmetov z učenci: anketiranje in eksperimentalni projekti

Ponavadi poučujemo tisto, kar zelo dobro poznamo, pri čemer verjetno enako dobro poznamo tudi rezultate projektov učencev in v kakšno smer bodo šle njihove razprave. Drugi način bi bil izvajanje pouka v razredih, kjer ne vemo, kaj se bo zgodilo – učenci raziskujejo in analizirajo svet z metodo empiričnega raziskovanja in ustvarjajo popolnoma novo znanje. Učenci za svoje raziskovanje dobijo idejo iz trenutnih aktualnih tem v razredu in pripravijo raziskovalni instrumentarij – kot so npr. ankete, fokusne skupine ali celo eksperimenti. Naslednji koraki so zbiranje in analiza podatkov ter prikaz rezultatov. Ta način poučevanja ima veliko prednosti: Učenci morajo raziskati različne vidike problema zelo natančno, zbiranje in analiza podatkov pa sta zanimiva tudi če niso sicer ravno navdušeni nad temo, in učenci so običajno zelo ponosni na rezultate.  S pridobivanjem prvih izkušenj pri načrtovanju empiričnih projektov, zbiranju podatkov, kakor tudi analiziranju in dokumentiranju, učenci pridobivajo pomembne metodološke spretnosti. Glavni namen prispevka je predstaviti ta način poučevanja ter ponuditi praktične nasvete za njegovo izvedbo v različnih učnih okoljih. Ta metoda združuje dva vidika učenja od učencev in uporabo podatkov v procesu učenja.

 

mc_nimmerfrohMaria-Christina Nimmerfroh je diplomirala s področja psihologije organizacij na Goethejevi univerzi v Frankfurtu ter opravila specializacijo iz klinične psihologije /psihoterapije.
Predava in izvaja izobraževanja na različnih univerzah in drugih institucijah.
Na Goethejevi univerzi v Frankfurtu deluje na inštitutu za psihologijo,  oddelek za metodiko psihologije, evalvacijo in raziskovalno metodiko. Ukvarja se z računalniško podprtim delom ter e-učenjem v empirični psihologiji.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 1Ilustracija_Maria-Christina Nimmerfroh 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Podrimo stene in zgradimo mostove!

Izziv za veliko učiteljev je prepoznati, da se izobraževanje ne dogaja znotraj štirih sten njihovih učilnic. Karkoli se dogaja v enem razredu bi moralo biti del širšega razvoja šole in končno tudi izobraževalnega ekosistema. V predstavitvi bo Diana podala nekaj svojih izkušenj iz projektov Living Schools Lab  in Creative Classrooms Lab, v katerih je bila odgovorna za spremljavo in dokumentiranje inovativnih praks pri uporabi tehnologije v šolah širom Evrope. Diana bo predstavila kako šole lahko dokaze iz enega razreda uporabijo za obogatitev prakse na celotni šoli.

 

Diana Bannister je direktor razvoja učnih tehnologij na pedagoški fakulteti univerze v Wolverhamptonu, Velika Britanija. Svojo kariero je začela kot razredna učiteljica in namestnica ravnatelja, a se l. 2001 preselila na univerzo, da bi vodila projekte s področja tehnologije in izboljšave šol. L. 2009 je začela sodelovati s šolami po Evropi, kjer je pomagala učiteljem učinkovito uporabljati tehnologijo v podporo učenju in poučevanju. Redno izvaja izobraževanja s področja strokovnega usposabljanja za vodstvene delavce šol in učitelje, pri čemer raziskuje strategije za razvoj šole. Obiskala  in delala je s šolami v več kot 30 državah, kjer je opazovala in dokumentirala prakso, da bi lažje razumela kako frontalno uvajati spremembe v šolah.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Diana Bannister 1Ilustracija_Diana Bannister 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Učenje s pomočjo družbenih medijev in odprto učenje

Novi družbeni in sodelovalni mediji nudijo učencem in učiteljem brezštevilne možnosti interakcije z obogatenimi mediji ter komunikacije in sodelovanja. Mobilne naprave pomenijo, da je učenje kjerkoli in kadarkoli postalo realnost. Predstavitev se bo osredotočila na značilnosti digitalnih tehnologij ter na njene učinke na učenje in poučevanje. Opisala bo okvir načrtovanja pouka, poimenovan »7Cs of Learning Design«, ki ga lahko uporabimo kot pomoč učiteljem pri bolj strokovnih odločitvah pri načrtovanju, ki so pedagoško učinkovite in pri katerih so digitalne tehnologije ustrezno uporabljene. Pogledali si bomo odnos med načrtovanjem učenja (Learning Design) in obdelavo podatkov o učenju (Learning Analytics). Opozorili bomo na trenutne raziskave na področju ter ocenili, kakšno bo učenje v bližnji prihodnosti.

 

Gráinne Conole1Gráinne Conole je od 1. februarja 2015 na Univerzi Bath Spa, Velika Britanija, predstojnica oddelka za izobraževanje. Pred tem je bila zaposlena na univerzi v Leicesteru, kjer je delovala kot profesorica za inovacije v izobraževanju in vodja inštituta za inovacije v učenju. Njeno raziskovalno področje zajema: uporabo, integracijo in evalvacijo informacijske in komunikacijske tehnologije ter e-učenja, raziskovanje odprtih učnih virov (Open Educational Resources) ter masovnih odprtih online tečajev (MOOC), novih pristopov pri načrtovanju učenja, e-pedagogike, družbene medije ter vpliv tehnologij na spremembe v organizaciji. Redno piše prispevke na blogu www.e4innovation.com ter twita (@gconole). Uspešna je bila pri zagotavljanju finančnih sredstev s strani EU, HEFCE, ESRC, JISC ter komercialnih sponzorjev. L. 2012 je dobila nagrado HEA Neational Teaching Fellowship. Je tudi članica EDEN in ASCILITE. Izdala in predstavila je več kot 1000 člankov in prispevkov na konferencah in delavnicah, vključno z uporabo in evalvacijo učnih tehnologij. Pred kratkim je pri založbi Springer izdala knjigo z naslovom ‘Designing for learning in an open world’, trenutno pa za založbo Routledge pripravlja knjigo na temo praktičnega načrtovanja učenja (Learning Design).

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Grainne Conole 1Ilustracija_Grainne Conole 2

Ilustrator: Igor Ribič

 

Spremenjena vloga učitelja pri sodobnih pristopih k učenju in poučevanju

Prispevek obravnava premik od tradicionalne k sodobni vlogi učiteljev v kontekstu modernih pristopov k učenju in poučevanju. Avtor postavi diskusijski okvir (od tehnokracije do demokracije in od centralizirane do razpršene porazdelitve odgovornosti za učenje) in nato analizira premik vloge učitelja v naslednjih vidikih pouka: načrtovanje vsebine pouka; določanje ciljev pouka in učnih rezultatov; načrtovanje vrednotenja; metode: odgovornost učitelja in učencev za lastne rezultate in napredek. Prispevek se sklicuje na interdisciplinarni učni scenarij in na povratno informacijo učencev in učiteljev nanj, z namenom raziskati prednosti in slabosti sodobnih pristopov k učenju in poučevanju. Obravnavane so sodobne možnosti učenja učencev drug od drugega, ter učenja učiteljev od svojih učencev.

 

KlemenSlabinaKlemen Slabina je učitelj sociologije, filozofije in državljanske kulture z mednarodnimi izkušnjami. Trenutno dela na univerzi v Tallinu, na centru za inovacije v izobraževanju, kot vodja razvoja. Je eden od ustanoviteljev centra. Na isti univerzi pripravlja tudi svojo doktorsko disertacijo. Njegovo strokovno področje (izvirajoč iz novih pristopov pri poučevanju in učenju) je natančno razvidno iz njegovih rezultatov dela:
– Načrtovanje in implementacija novega inovativnega učnega okolja za izobraževanje učiteljev na univerzi v Tallinu
– Mednarodni akademski program Education4Future za vodilne delavce v izobraževanju: član konzorcija Estonije, Nizozemske, Švice in Lichtensteina, odgovoren za vsebino in načrtovanje kurikula, vodenje in usposabljanje.

 

Ilustracije, nastale med predavanjem:

Ilustracija_Klemen Slabina1Ilustracija_Klemen Slabina 2
Ilustrator: Igor Ribič